ZMiN = Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

Międzywydziałowy kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera elementy chemii, fizyki połączone z nauką o materiałach i nanotechnologii.

Studia I stopnia

Początkowy program studiów licencjackich obejmuje kształcenie z podstaw matematyki (analizy matematycznej, algebry), fizyki (mechanika, termodynamika, elektromagnetyzm i optyka) oraz chemii (chemia nieorganiczna, organiczna, analityczna, fizyczna), co ma na celu wprowadzenie studenta w zagadnienia potrzebne do rozpatrywania zaawansowanych materiałów oraz do pracy w nanoskali. Nie ma się czego obawiać, dzięki dodatkowym zajęciom wyrównawczym z matematyki, fizyki oraz chemii osoby niebędące absolwentami liceów o profilach ścisłych mają szansę dorównać swoim kolegom. 

Dopiero po poszerzeniu swojej wiedzy o te podstawowe zagadnienia dowiecie się więcej na temat mechaniki i chemii kwantowej, zaawansowanych materiałów i ich zastosowań, metod badań materiałów. A oprócz tego program studiów przewiduje wiele godzin prac laboratoryjnych, które w praktyczny sposób pozwolą zrozumieć wiedzę przekazywaną podczas wykładów.

Ukończenie studiów I stopnia wiąże się z napisaniem pracy licencjackiej (może być badawcza lub odtwórcza) oraz zdaniem egzaminu licencjackiego.

Plan studiów I stopnia

Studia II stopnia

Program studiów magisterskich zależy od wyboru specjalizacji. Każda z dostępnych opcji opiera się o różne gałęzie nanotechnologii. Do wyboru są cztery specjalizacje prowadzone przez dwa wydziały UJ:
Wydział FAIS:
- fotonika i nanotechnologia
- zaawansowane materiały do technologii informacyjnej
Wydział Chemii:
- biomateriały
- nanomateriały.

Podczas pierwszego semestru studiów studenci poznają różne rodzaje zaawansowanych materiałów, prawa obowiązujące w świecie nanotechnologii oraz dokładnie poznają teoretyczne i praktyczne aspekty mikroskopowych i spektroskopowych badań materiałów. Kolejne semestry mają programy dopasowane do wybranej specjalizacji.

Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej oraz zdaniem egzaminu.

Plan studiów II stopnia
 

I co dalej?

Studia przygotowują nas do szczegółowego analizowania typowych i nietypowych problemów dotyczących syntezy, struktury i właściwości zaawansowanych materiałów i nanomateriałów oraz urządzeń zbudowanych w oparciu o te materiały. Absolwenci potrafią obsługiwać zaawansowaną aparaturę badawczą i samodzielnie prowadzić badania materiałowe. Umiejętność współpracy i kierowania zespołami, a także autonomicznego działania, krytycznej ewaluacji wyników i odpowiedzialności za prowadzone prace umożliwia absolwentom dalszy rozwój w wielu dziedzinach przemysłu i nauki.

W większości, nasi absolwenci kontynuują naukę na studiach doktoranckich zarówno w kraju jak i za granicą.