Regulamin Konferencji ZMiN

REGULAMIN
 

II Międzyuczelnianej Konferencji Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia

 

 

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem II Międzyuczelnianej Konferencji Zaawansowane Materiały i Nanotechnologia, zwanej dalej Konferencją jest Studenckie Koło Naukowe Nanotechnologów UJ, działające przy Instytucie Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego w Krakowie wspólnie z Kołem Naukowym Nanoin Politechniki Wrocławskiej, zwani dalej Organizatorami.

1.2. Konferencja jest interdyscyplinarnym, ogólnopolskim spotkaniem naukowym, przeznaczonym dla studentów studiów I, II i III stopnia, służącym przepływowi informacji i poglądów oraz poszukiwaniu nowych obszarów badawczych i nawiązywaniu współpracy w zakresie nanotechnologii, nanoinżynierii, inżynierii materiałowej i wszelkich innych zagadnień związanych z materiałoznastwem.

1.4 Konferencja odbędzie się w dniach 11 – 12. 03. 2017r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

1.5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

§2. Komitet organizacyjny

2.1 W skład komitetu organizacyjnego wchodzą przedstawiciele Koła Naukowego Nanotechnologów, działającego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Koła Naukowego NANOIN Politechniki Wrocławskiej.

2.2 Komitet organizacyjny powołuje Komitet naukowy, w skład którego wchodzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego z tytułem naukowym co najmniej doktora. Do ich zadań należy: ocena nadsyłanych abstraktów oraz wytypowanie najlepszych wystąpień.

 

§3. Zgłoszenie na Konferencję

3.1. Każdy Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do dnia 31.01.2017r. – formularz dostępny jest na stronie internetowej Konferencji: http://www.nano.if.uj.edu.pl/rejestracja.

3.2. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

3.3. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane na podany w formularzu adres mailowy.

 

§4. Opłata Konferencyjna

4.1. Uczestnictwo w Konferencji jest płatne.

4.2. Udział w Konferencji związany jest z wniesieniem opłaty konferencyjnej za pakiet rozszerzony w wysokości 70 zł lub pakiet podstawowy w wysokości 40 zł.

4.3. Pakiet rozszerzony obejmuje: udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, zaświadczenie uczestnictwa biernego bądź czynnego w konferencji, gadżety promocyjne, dwie przerwy kawowe, dwa obiady.

4.4 Pakiet podstawowy obejmuje: udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne, zaświadczenie uczestnictwa biernego bądź czynnego w konferencji, gadżety promocyjne, dwie przerwy kawowe.

4.5. Opłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w Konferencji nie później niż na 7 dni od daty zgłoszenia. Opłat należy dokonywać na poniższe konto bankowe:

KOŁO NAUKOWE NANOTECHNOLOGÓW UJ 

NR KONTA: 18 1870 1045 2078 1206 7770 0001

w tytule wpisując: KONFERENCJA ZMIN - <imię i nazwisko>, typ pakietu: <podstawowy/rozszerzony>”.
4.6 Nie uiszczenie opłaty w terminie podanym w punkcie 4.5 skutkuje anulowaniem zgłoszenia.

4.7 Komitet organizacyjny nie zapewnia uczestnikom noclegu.

 

 

§5. Charakter udziału w Konferencji

5.1. Uczestnik Konferencji ma możliwość zgłoszenia jednej prezentacji (w formie 25 minutowego wystąpienia ustnego lub plakatu).

5.2. Informacja o preferowanej formie prezentacji powinna znaleźć się w formularzu zgłoszeniowym.

5.3 Uczestnik ma obowiązek przesłać abstrakt swojej prezentacji zgodny z wzorem abstraktu dostępnym na stronie internetowej Organizatorów: http://www.nano.if.uj.edu.pl do dnia 15.02.2017r. na adres mailowy: konf.nano@gmail.com, bądź załączyć go w formularzu zgłoszeniowym. Nie dotrzymanie tego terminu skutkować będzie skreśleniem z listy prelegentów.

5.4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany formy prezentacji sugerowanej przez Uczestnika.
5.5 Czas przeznaczony na prezentacje ustną
 wynosi 25 min plus 5-7 min na pytania słuchaczy.
5.6 Prezentacja posterów odbywa się w czasie wyznaczonym w harmonogramie konferencji.

5.7 Szczegóły dotyczące wykonania prezentacji będą podane uczestnikom w mailu informującym o kwalifikacji wystąpienia.

5.8 Postery powinny mieć formaty nie mniejsze niż A3 i nie większe niż A0.

5.9 Uczestnicy mogą prezentować swoje prace w języku polskim lub angielskim.

5.10 Dopuszcza się, aby prace miały więcej niż 3 autorów, jednakże jeden tytuł wystąpienia mogą przedstawić maksymalnie 3 osoby.

5.11 Prezentowane prace mogą mieć charakter przeglądowy lub praktyczny oparty o własne wyniki badań.

5.12 Certyfikaty uczestnictwa czynnego i biernego będą wydawane po zakończeniu konferencji.

 

 

 

§6. Konkurs na najlepszą prezentację i najlepszy poster

6.1 Wystąpienia ustne i postery będą oceniane przez Komitet Naukowy, który będzie brał pod uwagę przygotowanie merytoryczne oraz graficzne, a także oryginalność przedstawionej tematyki.

6.2 Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

6.3 Werdykt komitetu naukowego zostanie przekazany uczestnikom podczas zakończenia konferencji.

 

§7. Rezygnacja z udziału w Konferencji

7.1. Rezygnacja z udziału w Konferencji wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatorów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2016r. Nie istnieje możliwość uzyskania zwrotu opłaty konferencyjnej.

 

§8. Postanowienia końcowe

8.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Organizatorzy będą wykorzystywać dane Uczestników tylko w zakresie związanym z udziałem w Konferencji.

8.2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, zniszczone lub skradzione w czasie Konferencji rzeczy Uczestników.

8.3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.

8.4. Zgłoszenie na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.